Sellülozik dolğu

Nitrosellülozik əsaslı parket və
ağac səthlər üçün dolğu vernikdir.
TDS

Fiziki və kimyəvi təsirlərə dayanıqlıdır. Asan çəkilir və sərtdir.